top of page

ÜYELİK İŞLEMLERİ

 

ÜYELİK KOŞULLARI

     a.  Yürürlükteki yasalara göre derneklere üye olabilme şartlarını taşımakla beraber,  1993 yılı Kara Harp Okulu mezunu olan veya anılan mezunlarla birlikte asgari bir yıl süreyle Kara Harp Okulu ve/veya askeri liselerde beraber eğitim ve öğretim görmüş olan gerçek kişiler ile bunların şehit düşmesi veya vefatı hallerinde birinci derece akrabaları, talepte bulunmaları ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeleri halinde Derneğe “asıl üye” olabilirler.

     b.  Vatana, Ulusa ve Türk Silahlı Kuvvetlerine unutulmaz hizmetleri geçen kişiler, derneğe önemli maddi ve manevi katkıda bulunanlar, derneğin tanıtımına ve güçlenmesine büyük katkı sağlayanlar ve şehit düşenlerin birinci derecede yakınları talepte bulunmaları ve bu talebin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda “onur üyesi” olarak derneğe üye olabilirler.

     c.  Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

     ç.  Tüzüğün 5. maddesinin 1. fıkrasının 11. bendinde belirtilen suçlardan dolayı; affa uğramış, hükmün açıklanması geri bırakılmış veya ertelenmiş olsa bile mahkûmiyeti bulunanlar ile bu suçlardan dolayı halen soruşturma veya kovuşturma altında bulunanlar derneğe üye kabul edilmezler.

 

ÜYELERİN HAKLARI

     a.  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında eşitliği bozan veya ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

     b.  Her üyenin Derneğin faaliyetlerinden haberdar olma ve katılma hakkı vardır.

     c.  Her üyenin Derneğin yönetimine katılma hakkı vardır. Her üye Genel Kurul üyesidir ve Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmayacaktır.

     ç.  Derneğe üye olma şartlarını taşıdığı halde, halen muvazzaf olduğu için derneğe üye olamayanlar; talep etmeleri ve bu talebin Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde o seneye mahsus olmak üzere dernek imkanlarından faydalanırlar.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

     a.  Üyeler Derneğin amaçlarına ve ilkelerine uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

     b.  Her üye Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermekle yükümlüdür.

!!!Yukarıda Belirtilen Şartları Taşıyor ve Kabul Ediyorsanız!!!

     1.  Derneğe üyelik başvuru formunu doldur, 2 fotoğrafla birlikte Yalı Mah. Mithatpaşa Cad. No.499/1 Kat:2 Güzelbahçe-İzmir adresine  iadeli taahhütlü olarak  postayla gönder.

 

     2.  Dernek giriş ödentisi (500 TL) ve yıllık dernek üye aidatını (500 TL) Derneğin Kurumsal hesabına yatır. 

   

          - Açıklama olarak "Dernek giriş ödentisi ve 2023 yılı Aidatı" şeklinde yazarak

     HESAP BİLGİLERİ

     Hesap Sahibi            : 1993LÜLER YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

     Banka-Şube              : Ziraat Bankası- Güzelbahçe Ş.

     IBAN                         : TR 30 0001 0016 2591 8341 4750 01

bottom of page