top of page

TÜZÜK

1993’LÜLER

YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

ÖZET

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

                    

Derneğin Adı; “1993lüler Yardımlaşma  ve Dayanışma Derneği” dir. Derneğin merkezi İzmir’dedir. Şubesi açılmayacaktır.

 

DERNEĞİN FAALİYET ALANI

 

Dernek, sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

ÜYELİK KOŞULLARI

     a.  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan yürürlükteki yasalara göre derneklere üye olabilme şartlarını taşımakla beraber, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, GATA ve Fakülte Yüksek Okullar Komutanlığı’ndan 1993 yılında mezun olanlar ile bunlardan herhangi bir zamanda şehit olanların veya asil üyelerden vefat edenlerin birinci derece yakınları talepte bulunmaları ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeleri halinde; yukarıda anılan mezunlarla birlikte asgari bir yıl süreyle adı geçen okullarda veya askeri liselerde beraberce eğitim ve öğretim görmüş olan gerçek kişiler en az üç asil üyenin adaylığa ilişkin olumlu yazılı görüşü ile birlikte talepte bulunmaları ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeleri halinde Derneğe “asil üye” olarak,

 

    b.  Vatana, Ulusa ve Türk Silahlı Kuvvetlerine unutulmaz hizmetleri geçen kişiler; derneğe önemli maddi ve manevi katkıda bulunanlar ile derneğin tanıtımına ve güçlenmesine büyük katkı sağlayanlar ile asil üyeliğe katılma hakkı bulunanlardan şehit düşenlerin ikinci dereceye kadar yakınları, talepte bulunmaları ve bu talebin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda “onur üyesi” sıfatıyla derneğe üye olabilirler.

 

       c.  Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

 

      d.  Tüzüğün 5. maddesinin 1. fıkrasının 11. bendinde belirtilen suçlardan dolayı; affa uğramış, hükmün açıklanması geri bırakılmış veya ertelenmiş olsa bile mahkûmiyeti bulunanlar ile bu suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturmaları devam edenler derneğe üye kabul edilmezler. her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

           

     e.  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

        

       f.  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

        

     g.  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onur üye sayısı; şehit yakınları hariç, kayıtlı üye sayısının %10’unu geçemez.

ÜYELERİN HAKLARI

       a.  Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Üyeler arasında eşitliği bozan veya ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

       b.  Her üyenin Derneğin faaliyetlerinden haberdar olma ve katılma hakkı vardır.

      c.  Her üyenin Derneğin yönetimine katılma hakkı vardır. Her üye Genel Kurul üyesidir ve Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılmayacaktır.

     ç.  Derneğe üye olma şartlarını taşıdığı halde, halen muvazzaf olduğu için derneğe üye olamayanlar; talep etmeleri ve bu talebin Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde o seneye mahsus olmak üzere dernek imkanlarından faydalanırlar.

 

ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

     a.  Üyeler Derneğin amaçlarına ve ilkelerine uygun davranmak ve özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

       b.  Her üye Dernek düzenine uymak ve Derneğe sadakat göstermekle yükümlüdür.

bottom of page