top of page

HAKKIMIZDA

* Derneğin Adı; “1993lüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği”dir.

* Dernek 07.10.2019 tarihinde kurulmuştur.

* Derneğin merkezi İzmir’dedir.

* Adresi; “Konak Mah. 848 Sok. No:80 Şevki Uğur İşhanı Kat:2 D:205 Konak/İZMİR 

  (Tel: 0 533 779 20 10)

* Şubesi açılmayacaktır.

*Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan yürürlükteki yasalara göre derneklere üye olabilme şartlarını taşımakla beraber, Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, GATA ve Fakülte Yüksek Okullar Komutanlığı’ndan 1993 yılında mezun olanlar ile bunlardan herhangi bir zamanda şehit olanların veya asil üyelerden vefat edenlerin birinci derece yakınları talepte bulunmaları ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeleri halinde; yukarıda anılan mezunlarla birlikte asgari bir yıl süreyle adı geçen okullarda veya askeri liselerde beraberce eğitim ve öğretim görmüş olan gerçek kişiler en az üç asil üyenin adaylığa ilişkin olumlu yazılı görüşü ile birlikte talepte bulunmaları ve Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeleri halinde Derneğe “asil üye” olarak,

 

Vatana, Ulusa ve Türk Silahlı Kuvvetlerine unutulmaz hizmetleri geçen kişiler; derneğe önemli maddi ve manevi katkıda bulunanlar ile derneğin tanıtımına ve güçlenmesine büyük katkı sağlayanlar ile asil üyeliğe katılma hakkı bulunanlardan şehit düşenlerin ikinci dereceye kadar yakınları, talepte bulunmaları ve bu talebin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi durumunda “onur üyesi” sıfatıyla derneğe üye olabilirler.

 

Ancak, Türk Silâhlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetleri mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri hakkında özel kanunlarında getirilen kısıtlamalar saklıdır.

Tüzüğün 12. maddesinin “11.” fıkrasında belirtilen suçlardan dolayı; affa uğramış, hükmün açıklanması geri bırakılmış veya ertelenmiş olsa bile mahkûmiyeti bulunanlar ile bu suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturmaları devam edenler derneğe üye kabul edilmezler. her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

 

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onur üye sayısı; şehit yakınları hariç, kayıtlı üye sayısının %10’unu geçemez.

bottom of page